பெரியார் பல்கலைக்கழகம், சேலம்.
அறிவால் விளையும் உலகு
GSTIN:33AAAJP0951B1ZP
A+ A A-
Wisdom Maketh the World

பெரியார் பல்கலைக்கழகம்

PERIYAR UNIVERSITY

Salem-636011, Tamilnadu, India.
Reaccredited by NAAC with 'A' Grade - State University - NIRF Rank 83
S.No
PROGRAMMES OFFERED
UG Programmes
ARTS
1 B.A. Economics
2 B.A. English (CA)
3 B.A. History
4 B.A Political Science.
5 B.A. Tamil
6 B.A. Journalism and Mass Media
7 B.Lit. Tamil
8 B.B.A.
9 B.B.A. Computer Application
10 B.B.A. International Business
11 B.Com
12 B.Com Accounting and Finance
13 B.Com. Co-operation
14 B.Com. Corporate Secretaryship
15 B.Com. Electronic Banking
16 B.B.A. Retail Management
17 B.Com Computer Application
18 B.Com Banking and Insurance
SCIENCE
1 B.C.A.
2 B.Sc. Applied Geology
3 B.Sc. Biochemistry
4 B.Sc. Bioinformatics
5 B.Sc. Biotechnology
6 B.Sc. Botany
7 B.Sc. Chemistry
8 B.Sc. Computer Science
9 B.Sc. Costume Design and Fashion
10 B.Sc. Digital Print Media
11 B.Sc. Electronics & Communication
12 B.Sc. Geography
13 B.Sc. Hotel Management & Catering Science
14 B.Sc. Information Science
15 B.Sc. Mathematics
16 B.Sc. Mathematics(CA)
17 B.Sc. Microbiology
18 B.Sc. Nutrition & Dietetics
19 B.Sc. Physics
20 B.Sc. Psychology
21 B.Sc. Statistics
22 B.Sc. Textile & Fashion Designing
23 B.Sc. Zoology
24 B.Sc. Fashion Technology
25 B.Sc. Home Science
26 B.Sc. Geology
27 B.Sc. Visual Communication
S.No
PROGRAMMES OFFERED
PG Programmes
ARTS
1 M.A. Economics
2 M.A. English
3 M.A. History
4 M.A Political Science
5 M.A. Tamil
6 M.B.A.
7 M.Com.
8 M.Com (CA)
9 M.Com. Co-operation
10 M.Com. Corporate Secretary ship
11 M.S.W. Master of Social Work
12 M.A. Public Administration
SCIENCE
1 M.C.A.
2 M.Sc. Analytical Chemistry
3 M.Sc. Biochemistry
4 M.Sc. Bioinformatics
5 M.Sc. Biotechnology
6 M.Sc. Botany
7 M.Sc. Chemistry
8 M.Sc. Computer Science
9 M.Sc Costume Design & Fashion
10 M.Sc. Electronics and Communication
11 M.Sc. Food & Nutrition
12 M.Sc. Food Processing
13 M.Sc. Geography
14 M.Sc. Mathematics
15 M.Sc. Mathematics (CA)
16 M.Sc Medical Biochemistry
17 M.Sc. Applied Microbiology
18 M.Sc. Organic Chemistry
19 M.Sc. Physics
20 M.Sc. Software Science – 5 Years (*)
21 M.Sc. Statistics
22 M.Sc. Textile and Fashion Designing
23 M.Sc. Zoology
M.Phil ARTS
1 M.Phil Commerce
2 M.Phil Co-operation
3 M.Phil Corporate Secrateryship
4 M.Phil Economics
5 M.Phil Economics
6 M.Phil English
7 M.Phil History
8 M.Phil Tamil
9 M.Phil Political Science
10 M.Phil Public Administration
11 M.Phil Management
M.Phil SCIENCE
1 M.Phil Biochemistry
2 M.Phil Biotechnology
3 M.Phil Botany
4 M.Phil Chemistry
5 M.Phil Computer Science
6 M.Phil Electronics & Communication
7 M.Phil Mathematics
8 M.Phil Microbiology
9 M.Phil Physics
10 M.Phil Sericulture
11 M.Phil Statistics
12 M.Phil Zoology

© Periyar University - 2020. All Rights Reserved.
Developed & Maintaining by Computer Centre
Visit Count - 017226