கல்வி அறிவும்,சுயமரியாதையும்,பகுத்தறிவுமே
தாழ்ந்து கிடக்கும் மக்களை உயர்த்தும்

- தந்தை பெரியார்

அறிவால் விளையும் உலகு
GSTIN:33AAAJP0951B1ZP Wisdom Maketh the World
Posted on 17 APR 2019
JANUARY 2019- PRIDE EXAMINATIONS - RESULT

View Details

Posted on 17 APR 2019
PRIDE May 2019 Examinations Online Application

View Details

Posted on 17 APR 2019
UICP May 2019 Examinations Online Application

View Details

Posted on 17 APR 2019
MAY 2019 PRIDE THEORY EXAMINATIONS – TIME TABLE

View Details

Posted on 17 APR 2019
MAY 2019 UICP THEORY EXAMINATIONS – TIME TABLE

View Details

Posted on 16 APR 2019
Under Graduate Programmes- Eligibility for affiliated Colleges

View Details

Posted on 16 APR 2019
ADMISSION NOTIFICATION 2019-2020

View Details

Posted on 11 APR 2019
JANUARY 2019 UICP EXAMINATIONS - REVALUATION RESULT

View Details

Posted on 06 APR 2019
JANUARY 2019 PRIDE EXAMINATIONS - REVALUATION RESULT

View Details

Posted on 09 APR 2019
Applications are invited for the position of Junior Research Fellow in the DST - SERB project

View Details

Posted on 06 MAR 2019
PRIDE II & III year and arrear students Pending fees - CIRCULAR

View Details

JANUARY 2019- PRIDE EXAMINATIONS - RESULT PRIDE May 2019 Examinations Online Application UICP May 2019 Examinations Online Application MAY 2019 PRIDE THEORY EXAMINATIONS – TIME TABLE MAY 2019 UICP THEORY EXAMINATIONS – TIME TABLE Under Graduate Programmes- Eligibility for affiliated Colleges ADMISSION NOTIFICATION 2019-2020 JANUARY 2019 UICP EXAMINATIONS - REVALUATION RESULT JANUARY 2019 PRIDE EXAMINATIONS - REVALUATION RESULT Applications are invited for the position of Junior Research Fellow in the DST - SERB project --!>

Welcome to Periyar University

The Government of Tamil Nadu established the Periyar University at Salem on 17th September 1997 as per the provisions of the Periyar University Act, 1997. The University covers the area comprising four districts namely Salem, Namakkal, Dharmapuri and Krishnagiri. The University got the 12(B) and 2f status from the University Grants Commission, New Delhi and respectively reaccredited by the NAAC with “A” grade in 2015. The University bagged 68th rank among Indian Universities by MHRD NIRF 2019.The University is named after the Great Social Reformer E.V. Ramasamy, affectionally called “Thanthai Periyar”. The University aims at developing knowledge in various fields to realize the maxim inscribed in the logo “Arival Vilayum Ulagu” (Wisdom Maketh the World).

Read More...
Positive SSL EV